Pirkimo taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos
  1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.dokumentunaikikliai.lt“ (toliau E-parduotuvė) internetineje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.
  2. Asmens duomenų apsauga
  2.1 Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama E-parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, numatyta LR Įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
  3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
  3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.
  3.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma E-parduotuvės duomenų bazėje.
  4. Pirkėjo teisės
  4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su E-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (laišku, faksu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
  4.3 Taisyklių 4.2 punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
  4.4 Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
  5. Pirkėjo įsipareigojimai
  5.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  5.2 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  5.3 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  5.4 Pirkėjas, naudodamasis E-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  6. Pardavėjo teisės
  6.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  6.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės darbą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
  6.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
  7. Pardavėjo įsipareigojimai
  7.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  7.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
  7.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
  7.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 2 (dvi) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
  8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  8.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais be PVM.
  8.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  8.2.2 Apmokant pagal pateiktą elektroninį pirkimo – pardavimo dokumentą Lietuvos ir Latvijos bankų el. bankininkystės sistemomis.
  8.3 Atsiskaitydamas 8.2.2. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 2 (dvi) darbo dienas, priešingu atveju jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi minėtaisiais atvejais prekių siuntinys pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.
  9. Prekių pristatymas
  9.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą, bei savo kontaktinę informaciją.
  9.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  9.3 Prekių pristatymas yra mokamas. Prekės pristatomos naudojantis Lietuvos pašto ar kurjerių tarnybų paslaugomis:
  9.3.1 Prekių pristatymo kaina priklauso nuo svorio ir prekių dydžio ir yra pateikiama atskirai kiekvieno užsakymo metu.
  9.4 Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui per 2 darbo dienas. Šis terminas netaikomas tais atvėjais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
  9.5 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  9.6 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
  9.7 Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
  9.8 Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 4.2 punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių siuntimo ir grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.
  10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  10.1 Kiekvienos E-parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  10.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  10.3 Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
  10.4 Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
  11. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos
  11.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės yra keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
  11.2 Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
  12. Atsakomybė
  12.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  12.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  12.3 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  12.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  12.5 Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  12.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
  13. Apsikeitimas informacija
  13.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  13.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje “Pagalba / turite klausimų?” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  14. Baigiamosios nuostatos
  14.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  14.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  14.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.